Биологично земеделие

Дейностите, свързани с биологичното земеделие, са най-значимата част от работата на АГРОЛИНК.

Ние работим както със земеделските производители, така и с националните и местни власти, НПО, други организации и институции. Дейностите ни са на национално ниво и на европейско в партньорство с български и чуждестранни организации.

Биологичното земеделие е пряко свързано с биологичното разнообразие и опазването на околната среда, затова АГРОЛИНК работи за интегрирането на земеделските дейности и опазването на проиродата. Отделяме специално внимание на местата с висока природна стойност и агро-биоразнообразието.

В тази област АГРОЛИНК реализира следните проекти:

Укрепване и управление на група органични земеделски производители
Време: 2005-2006
Резюме: Основната цел на проекта е засилването на мрежата от органични производители в България чрез подобряване на управлението на групата и връзките между членовете й.
Финансираща организация: AGRECOL, Германия

Да работим заедно за устойчиво управление на природните ресурси в селските райони
Време: 2005
Резюме: Проектът цели подпомагането на устойчивото управление на природните ресурси и развитие на органично земеделие чрез изграждане на капацитет на земеделските стопани, ученици и учители, местни и национални власти. Основна дейност по проекта е издаването на първото в България списание за органично земеделие, ръководство за земеделски производители и обучение за производители и ученици.
Финансираща организация: DEFRA – Фонд Околна среда за Европа, Великобритания.

Платформа за изследване и развитие на органичното производство на зеленчуци в присъединяващите се страни и новите страни членки (ORGANICS)
Време: 2004-2005
Резюме: Проектът има за цел да създаде платформа за обмяна на знания между различни заинтересовани групи – учени, служби за съвети в земеделието, консултанти, сертифициращи органи и хората вземащи решения. Лидер на проекта е Института за приложни изследвания в растениевъдството, Холандия, а партньори са академични групи и НПО от България, Кипър, Словакия, Полша, Чешката република.
Финансираща организация: Министерството на земеделието, храните и околната среда на Кралство Нидерландия

По-нататъшно развитие на политиката в Европа, със специален акцент на разширяването на ЕС (Проект QLK5 – 2002 – 00917)

Повишаване на информираността за устойчивото земеделие
Време: 2003-2004
Резюме: Предоставяне на информация на Българските НПО за връзката между биологично разнообразие, околна среда и земеделие. Издаване на информационни материали, организиране на обучителни семинари в България и заключителен по време на Международната конференция на министрите на околната среда – Киев, май 2003.
Финансираща организация: Глобалния Зелен фонд, САЩ и PАN - Германия

Връзка между земеделие, биоразнобразие и околна среда – важна част от Киевската конференция 2003
Време: 2002-2003
Резюме:
Кооперативен проект с партньор Полски Екологичен Клуб, Гливице, Полша. В проекта бяха включени няколко семинара и работни срещи в България, Полша и Киев по време на Конференция на министрите на околната среда – Киев 2003.
Повишаване на информираността на НПО, фермери, правителствени институции, учени и медии за връзката между земеделие, околна среда и биологично разнообразие. Създаване на сътрудничество между НПО от Полша, България и страните от ЦИЕ и ЮИЕ, работещи в областта на земеделие и околна среда.
Финансираща организация: Регионален център за Централна и Източна Европа – Будапеща

Органично земеделие – път към устойчивостта в Югоизточна Европа
Време: 2002-2003
Резюме: Съвместен проект с партньор екологична организация “Явор” от Македония и обучители от Емерсон Колидж, Великобритания. В България дейностите са осъществявани на територията на община Струмяни, Благоевградска област. Целта на проекта бе създаване на възможности за развитие на устойчиво земеделие в районите на Струмяни, Благоевградска област и Кочани, Р Македония. Разработени са стратегии за дългосрочно устойчиво развитие на двата района. Организирани бяха обучения за фермери и обучители. Разработени са брошура и ръководство за органично земеделие.
Финансираща организация: Регионален център за Централна и Източна Европа – Будапеща и община Струмяни

От конфликти към хармония
Време: 2002-2003
Резюме: Създаване на дългосрочна визия за устойчиво земеделие чрез разработването на стратегия за развитие на селските райони на община Трън. Изграждане на местен капацитет за развитие на органично селско стопанство чрез разпространение на информация, обучение и създаване на мрежа производители. Повишаване на осведомеността за органичното земеделие сред местните и държавните власти, НПО и обществеността като цяло.
Финансираща организация: Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – офис София

Хората в природата на село
Време: 2002-2002
Резюме: Целта на този проект е да подкрепи стопани за производство на картофи и други култури от района на южната част на Витоша.
Финансираща организация: Фондация ТАЙМ – Еко-проекти, Програма Демократична Мрежа