Устойчиво развитие на селските райони

Органичното селско стопанство и устойчивото развитие на селските райони са много тясно свързани. Органичното земеделие е важен елемент от устойчивото развитие на селските райони и критично важна стъпка за бъдещото развитие на земеделието и глобалната безопасност на храните. Ето защо важна част от работата на АГРОЛИНК е създаването на условия за интегриране и цялостен подход към устойчивото развитие на селските райони. В тази област реализираните проекти на АГРОЛИНК са:

Устойчиво развитие на селските райони
Време:2003-2004
Резюме: Целта на проекта е създаване на пилотен модел за прилагане на Програмата на ЕС Лидер + в България. В избраните 11 общини АГРОЛИНК предостави информации и обучение за органично земеделие и участва активно при изграждането на местните инициативни групи в общините Вършец и Трън.
Финансираща организация: АГРОЛИНК е партньор на проекта, финансиран от МЗГ и Програмата на ООН за развитие

Стратегията за развитие на южната част на Витоша
Време: 2001
Резюме: В проекта бе разработена Стратегията за развитие на южната част на Витоша, която включва поставянето на стратегически цели и задачи в 5 направления: биоразнообразие, земеделие, животновъдство, устойчив туризъм, регионално развитие. В областта на земеделието целта е да се поощрят и развият земеделски практики, които не са в конфликт с целите по опазването на парка, но същевременно създават по-добри възможности за стопаните.
Финансираща организация: Фондация Помощ за благотворителността в България по Програма Демократична мрежа от Американската агенция за международно развитие администриран от Института за устойчиви общности

Земеделие подкрепяно от общността
Време: 2002
Резюме: Целта на проекта е подпомагането на фермерите от южната част на Витоша за практическо прилагане на технологии за производство на зеленчуци и картофи по органичния начин на производство. Предоставени са технологии, консултации и закупени биологични средства за растителна защита и органични торове.
Финансираща организация: Фондация Помощ за благотворителността в България по Програма Демократична мрежа от Американската агенция за международно развитие, администриран от Института за устойчиви общности

Стратегия за устойчиво развитие на селски райони на община Перник
Време: 2002
Резюме: Разработена е стратегия за устойчиво развитие на Западната част на Витоша.
Финансираща организация: община Перник

Предпроектно проучване “Поминък и ландшафтен подход при опазване на биоразнообразието: Как да ги направим допълващи се”
Време: 2002
Резюме: Сдружение АГРОЛИНK разработи проучване за възможностите за развитие на устойчиво/органично земеделие в Родопите.
Финансираща организация: Проект за Родопите на Програмата на ООН за Развитие / Глобалния екологичен Фонд (ГЕФ). АГРОЛИНК е партньор на Сдружение за дивата природа БАЛКАНИ.

Изследване и доклад за бъдещото развитие на селските райони и земеделие в България от гледна точка на присъединяването към ЕС
Време: 2002
Резюме: Доклад за бъдещето развитие на селските райони и земеделие в България от гледна точка на присъединяването към ЕС като основа за изследването на разширяването на Европа на Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа и ESTO: “Последствията от адаптирането на Общата селскостопанска политика и алтернативите, по специално в органичното земеделие и производството на технически култури”.
Финансираща организация: Регионалния Екологичен Център за Централна и Източна Европа