EК и новите ГМО

on .

Комисията на ЕС относно нови генетично модифицирани техники не спазва стандартите за защитата на околната среда и потребителите.

1 swissors cut_dna

         Критичен отговор от страна на

         неправителствени организации,  

         земеделски и бизнес асоциации на

          документа на Комисията относнo 

          новите ГМО

 септември 2021 г.

 Резюме

През април 2021 г. здравният отдел на Европейската комисия (ГД "Здравеопазване и безопасност на храните") публикува "работен документ", в който регламентите на ЕС за генетично модифицираните организми (ГМО) се наричат "не подходящи за целта". В документа Комисията прави предложения, които биха могли да доведат до предложение за изключване на някои растителни култури, произведени с "нови геномни техники", като редактиране на гени, от изискванията на регламента. Подобно премахване на регулацията може да означава, че няма да има проверки за безопасност, етикетиране на ГМО за потребителите, проследяване или мониторинг след пускане на пазара.

Ние, долуподписаните неправителствени организации (НПО), земеделски производители и бизнес и търговски асоциации категорично се противопоставяме на предложенията в Комисията, тъй като дерегулирането на новите генетично модифицирани техники ще ще доведе до неприемливи рискове за здравето на хората и животните и за околната среда. Дерегулация ще забрани на гражданите да знаят какво ядат, а на земеделските стопани да знаят какво сеят. Предложенията на Комисията пресичат червените линии по отношение на биологичната безопасност, прозрачността на информацията и защитата на потребителите. Те трябва да бъдат отхвърлени.

В случай, че нещо се обърка - например, ако потребителите на нови ГМ храни получат алергични реакции или токсични ефекти, или ако има непредвидени ефекти върху дивата природа -премахването на изискванията за етикетиране и проследяване би означавало, че причината не може да бъде да бъде установена.

Възраженията ни срещу документа и консултацията, довела до появата му, са изброени по-долу. Консултацията на Комисията беше пристрастна от самото начало, като по-голямата част от мненията (74 %) бяха от ГМО индустрията в селското стопанство.

Комисията разчита твърде много на непроверимите обещания на индустрията:

Комисията твърди, че растенията, създадени с помощта на нови ГМ техники, могат да допринесат за целите за устойчивост. Това твърдение обаче не е обосновано и се основава на непроверими обещанията на разработчиците на ГМО и свързаните с тях лобистки групи. Според Съвместния изследователски център (СИЦ), по-голямата част от обещаните растителни продукти, идентифицирани в проучването на JRC сред разработчиците на ГМО, са в областта на научните изследвания и които може да са далеч от търговска реализация или никога да не бъдат изобщо да бъдат пуснати на пазара.

Комисията подвеждащо омаловажава доминиращата роля на толерантността към хербициди в

новите ГМ култури: От новите ГМ растения, които Съвместният изследователски център класифицира като намиращи се в предтърговска фаза, най-голямата група признаци - шест от 16 растения - са толерантни към хербициди. От две от тези 16 са създадени за толерантност към биотичен стрес (стрес, причинен от живи организми - като вредители по растенията и гъбични заболявания) и нито един за толерантност към абиотичен стрес (стрес, дължащ се на екстремни климатични условия и засолени почви), в сравнение с шестте модифицирани за толерантност към хербициди. Тези цифри противоречат на твърденията на селскостопанските биотехнологични, че новите генетично модифицирани култури могат да помогнат на селското стопанство да се адаптира към изменението на климата.

Комисията пренебрегва голям брой научни доказателства и анализи, които сочат за рисковете от новите ГМ техники. Техниките за редактиране на гени не са прецизни и могат да предизвикват мутации извън целта (на места в генома, различни от предвиденото място за редактиране) и непреднамерени мутации по цел (на предвиденото място за редактиране на генома), с непредсказуеми последици - потенциално включващи неочаквана токсичност или алергенност.

Мутациите, предизвикани от процесите на редактиране на гени, са различни от тези, които възникват при тези, които се срещат в природата или при конвенционалните мутагенези. тъй като генното редактиране може да получи достъп до области от генома, които иначе са защитени от мутации.

Не съществува научна основа за отмяна на регулирането на цели класове нови генетично модифицирани техники и техните продукти. Рисковете, свързани с тези техники, бяха напълно признати от фармацевтичните сектора по време на консултацията с Комисията, която предупреди в становището си че "технологията не е лишена от риск и че продуктите трябва да бъдат подложени на трябва да бъдат оценени". Въпреки това от нас се очаква да вярваме, че дерегулирането на същите тези техники в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство ще бъдат безопасни.

Комисията безкритично следва "списъка с желания" на ГМО индустрията за дерегулиране. Разработчиците на ГМО и свързаните с тях лобистки групи (като ALLEA, EU-SAGE,

EuropaBio, EPSO, Euroseeds, Европейскат EuropaBio, EPSO, Euroseeds, Европейска технологична платформа "Растения за бъдещето (ETP) и лобистката организация на "големите фермери" COPA твърдят, че трябва да има "недискриминация" между конвенционалните и генно редактираните продукти, тъй като мутациите предизвикани от генното редактиране, могат да възникнат и в природата или при конвенционално отглеждане, така че генно редактираните продукти не са по-рискови от естествените или конвенционално отглежданите продукти. В документа на Комисията се стига до поразително сходно заключение.

Но този аргумент е неверен и подвеждащ. Новите ГМ техники могат да предизвикат появата на една база но те могат да предизвикат и промени, които не се срещат в природата.

Приложенията за редактиране на гени могат да бъдат насочени към няколко гена едновременно или да се използват в многократни приложения, което води до промени, които биха били изключително трудни или невъзможни да бъдат постигнати чрез мутагенеза, базирана на химикали или радиация, или в природата. Въпреки това рискът не зависи от размера на планираната промяна - големи рискове могат да възникнат от малки и обратното.

В съответствие с искането на лобистките групи новите генетично модифицирани продукти да не носят етикети за ГМО, Комисията не прави никакво изявление в подкрепа на етикетирането, като оставя отворена вратата за лишаване от права на потребителите и земеделските производители чрез премахване на етикетите за ГМО от новите ГМ храни и семена.

Дерегулирането на новите ГМО ще остави потребителите и околната среда без защита.

Пълният текст на английски може да видите тук: