Лицензът за използване на глифозат (Glyphosate) e продължен до края на 2023

on .

4 Conflict-of-interest
В петък, 02.12.2022 Европейската комисия удължи срока на разрешението на ЕС за употреба на хербицида глифозат до края на 2023 г, съобщават нейни служители. Разрешението трябваше да изтече на 15 декември тази година.


По-рано тази година Комисията поиска от страните от ЕС да одобрят едногодишно удължаване на изтичащото петгодишно разрешение, след като Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) обяви, че няма да може да приключи процеса на оценка на риска поне до юли 2023 г. Заключенията на ЕОБХ, които първоначално се очакваха през септември, са от основно значение за решението на Комисията и държавите от ЕС дали да разрешат отново хербицида.


Спорният химикал, който според критиците е свързан с рака и може да окаже вредно въздействие върху насекомите и морските безгръбначни, за последен път беше преодобрен за употреба в ЕС през 2017 г. През май тази година Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че глифозатът не е канцерогенен, но може да причини сериозни увреждания на очите и е токсичен за водните организми.


След като страните не успяха да постигнат решение с мнозинство при гласуванията през октомври и ноември, Комисията заяви, че има "правно задължение" да удължи разрешението, докато Агенцията на ЕС по храните публикува заключенията си през следващата година.
Едногодишното разрешение ще изтече на 15 декември 2023 г.


Източник: https://www.politico.eu/article/glyphosate-license-extended-to-end-of-2023/